Projekt - Tu Przychodzą Dzieci

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działaniach 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Informacje ogólne

Z dniem 1 września 2014 roku nasze przedszkole rozpoczęła realizację projektu
pt. „TPD – Tu Przychodzą Dzieci”, wpółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01.09. 2014- 30.06.2015

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej
i dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie miasta Łódź,
poprzez utworzenie nowej grupy – dodatkowych 16 miejsc
w Niepublicznym Przedszkolu Lingwistycznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź Bałuty.

Cele szczegółowe projektu:

wzrost umiejętności ogólnorozwojowych 16 dzieci
poprzez realizację podstawy programowej w przedszkolu,
wzrost umiejętności społeczno-twórczych 16 dzieci
poprzez organizację zajęć dodatkowych:

• język angielski,
• rytmika,
• gimnastyka korekcyjna,
• warsztaty teatralne,
• zajęcia z logopedą,
• koncerty muzyczne,
• teatrzyki.

Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:

www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl